W?adys?aw ?UKASIUK ps. "M?ot", "M?ot II", dowódca dru?yny z 8 kompanii IX O?rodka Sarnaki - Górki Obwodu AK Siedlce, z-ca dowódcy od-dzia?u partyzanckiego AK-AKO Bielsk Podlaski ppor. T. ?mia?owskiego "Szumne-go", z-ca a nast?pnie dowódca 6 Wile?skiej Brygady AK, Ppor./kpt. AK.

Urodzi? si? 16 II 1906 r. we wsi Tokary pow. Siedlce w rodzinie ch?opskiej, jako najstarszy z czworga dzieci Marcina i Marianny (z domu Swentkowskiej). Po uko?czeniu szko?y podstawowej w Tokarach kszta?ci? si? w gimnazjum im. J. Kraszewskiego w Drohiczynie, a po krótkiej przerwie w 1923 r. spowodowanej trudn? sytuacj? rodzinn?, ponownie podj?? nauk? w prywatnym gimnazjum w Soko?owie Podlaskim (uko?czy? 6 klas gimnazjum). Po zako?czeniu edukacji pracowa? jako pisarz - buchalter - w tartaku w Korczewie pow. Siedlce. Oko?o 1927 r. zosta? prezesem Ochotniczej Stra?y Po?arnej w swej rodzinnej wsi. W 1929 r. ?ukasiuk zosta? powo?any do wojska. S?u?b? odbywa? w 3 pu?ku strzelców konnych w Wo?kowysku. Wykszta?cenie, dobra kondycja fizyczna i predyspozycje psychiczne stwarza?y mu mo?liwo?? podoficerskiej kariery wojskowej. Niestety, podczas uje?d?ania konia na placu koszarowym uleg? wypadkowi, doznaj?c powa?nych obra?e? g?owy i z?amania w kolanie lewej nogi. Po powrocie do zdrowia wyszed? z wojska w 1933 r. w stopniu plutonowego. Nast?pstwem wypadku by?o jednak trwa?e kalectwo - lewa noga na zawsze pozosta?a sztywna. Wiktor ?ukasiuk po zawarciu zwi?zku ma??e?skiego z Jadwig? Oksiutówn? osiedli? si? w M??eninie nad Bugiem (gm. Sarnaki pow. Siedlce), sk?d pochodzi?a jego ?ona. Mia? z ni? troje dzieci: synów Zygmunta i Andrzeja (urodzonych w 1937 i 1939 r.) oraz córk? Mart? (urodzon? w 1942 r.). Do wybuchu wojny pe?ni? funkcj? zast?pcy wójta gminy Sarnaki. Utrzymywa? si? z prowadzenia wiejskiego sklepiku. Prawdopodbnie w okresie tym pracowa? dla polskiego wywiadu, rozpracowuj?c lewicuj?cych wolnomularzy, odbywaj?cych spotkania we dworze w M??eninie. Rozpracowywa? m.in. Wand? Wasilewsk? b?d?c? cz?stym go?ciem w m??eni?skim dworze, komunistk?, która z?owrogo zapisa?a si? w historii Polski.

W wojnie obronnej 1939 r. ?ukasiuk nie bra? udzia?u, gdy? ze wzgl?du na swe kalectwo by? zwolniony ze s?u?by wojskowej. Natomiast od pierwszych miesi?cy okupacji uczestniczy? w konspiracyjnej pracy niepodleg?o?ciowej. Ju? 4 II 1940 r. zosta? zaprzysi??ony jako ?o?nierz ZWZ (nast?pnie AK), przyjmuj?c pseudonim "M?ot". Dowodzi? dru?yn? konspiracyjn? z M??eninia, wchodz?c? w sk?ad 8 kompanii utworzonej na terenie IX O?rodka Sarnaki - Górki Obwodu AK Siedlce. Najpowa?niejszym przedsi?wzi?ciem organizacyjnym w którym uczestniczy?a dru?yna "M?ota", by?a "akcja V" polegaj?ca na zbieraniu elementów niemieckich rakiet V-1 i V-2. Bra? te? udzia? w realizacji Akcji "Burza". Po wej?ciu Armii Czerwonej, b?d?c zagro?ony aresztowaniem przez NKWD 4 X 1944 r. "M?ot" ponownie rozpocz?? dzia?ano?? partyzanck?.

Zim? 1944/45 r. plut. "M?ot" nawi?za? pierwszy kontakt organizacyjny z Obwodem Bielsk Podlaski, nale??cym do Bia?ostockiego Okr?gu AK. 18 III 1945 r. patrol "M?ota" wspólnie z oddzia?em T. Chomko "Gerwazego" rozbi? grup? operacyjn? NKWD na drodze M??enin - Figa?y, zadaj?c jej wysokie straty i odbijaj?c kilkunastu aresztowanych. Wkrótce potem grupa "M?ota" wesz?a w sk?ad oddzia?u partyzanckiego AK-AKO Bielsk Podlaski dowodzonego przez ppor. T. ?mia?owskiego "Szumnego", gdzie "M?ot" obj?? funkcj? dowódcy pierwszego plutonu, a prawdopodobnie tak?e zast?pcy komendanta. Jego pluton wyró?nia? si? bojowo?ci? na tle innych pododdzia?ów tej jednostki. W szeregach tej jednostki "M?ot" i jego ?o?nierze uczestniczyli w wielu udanych akcjach bojowych, m.in. w walce z grup? operacyjn? NKWD, KBW i MO w rejonie Ostro?an. Najs?ynniejsz? akcj? oddzia?u ppor. "Szumnego", w której pluton "M?ota" odegra? g?ówna rol?, by?o uderzenie na kompani? 11 pu?ku KBW (w sile ponad 130 ?o?nierzy) kwateruj?c? w Siemiatyczach.

Podczas s?u?by w oddziale ppor. "Szumnego" plut. "M?ot" z?o?y? egzamin Kursu Szko?y Podchor??ych Rezerwy Piechoty (SPRP), zorganizowanego dla kadry dowódczej Obwodu AK-AKO Bielsk Podlaski. W dwa miesi?ce pó??niej, w sierpniu 1945 r. pchor. "M?ot" zosta? awansowany do stopnia podporucznika czasu wojny. Opinia na jego wniosku awansowym by?a sformu?owana nast?puj?co: "W czasie akcji "Burza" odznaczy? si? odwag? i inicjatyw?. Nast?pnie by? dowódc? plutonu partyzanckiego, dokona? szeregu pomy?lnych akcji, zlikwidowa? wielu szpiclów, by? wzorem odwagi w walce". Kolejne awanse: por. (X 1946 r.), kpt. (11 XI 1947 r.). Zosta? te? odznaczony Krzy?em Walecznych.

Po ?mierci ppor. "Szumnego" 26 VII 1945 r. w walce z grup? operacyjn? KBW dowodzony przeze? oddzia? zosta? rozformowany. Jednak "M?ot" do??czy? wraz ze swoim plutonem do 5 Brygady Wile?skiej. W sierpniu 1945 r. walczy? wraz ze szwadronem por. "Zygmunta" pod Sikorami, Zalesiem i w Miodusach Pokrzywnych. Po demobilizacji 5 Brygady pozosta? wraz z ppor. Lucjanem Minkiewiczem "Wiktorem" w polu, na czele oddzia?u kadrowego. Na zlecenie Obwodu WiN Bielsk Podlaski wykona? jesieni? 1945 r. szereg udanych akcji bojowych. Od lutego 1946 roku oddzia? dowodzony przez "Wiktora" i "M?ota" przeszed? ponownie pod rozkazy mjr "?upaszki" i otrzyma? nazw? 6 Brygady Wile?skiej.

W 6 Brygadzie Wile?skiej "M?ot" pocz?tkowo pe?ni? funkcj? zast?pcy dowódcy, za? od 18 X 1946 r. mianowany zosta? przez mjr. "?upaszk?" jej dowódc?. Przez dalsze 3 lata dowodzi? ni?, potrafi?c utrzyma? si? w terenie nawet w najtrudniejszych okresach. By? cz?owiekiem solidnym, odpowiedzialnym, maj?cym przy tym ?wietny instynkt partyzancki. Wyró?nia?a go mocno zarysowana osobowo?? i bardzo silny charakter. Odbiciem jego rzetelno?ci w sprawach codziennych jest drobiazgowo prowadzona ksi?gowo?? 6 Brygady Wile?skiej (nie by?o mowy o lekkomy?lnym szafowaniu ci??ko zdobywanymi ?rodkami finansowymi). Osobi?cie by? bardzo odwa?ny. Pomimo kalectwa - mia? sztywn? lew? nog? - zawsze maszerowa? z oddzia?em. Z pozornie niewyró?niaj?cego si? niczym szczególnym terenowego dowódcy niskiego szczebla, w ci?gu kilku lat "wyrós?" na najwybitniejszego partyzanta Podlasia. Jego autorytetowi ulegali najlepsi partyzanci i konspiratorzy Podlasia, zdecydowani na kontynuowanie zbrojnej walki o niepodleg?o?? po amnestii lutowej 1947 r. - por./kpt. "Huzar", por. "Brzask", plut. "Sokolik", plut. "Ryg" i inni. Ceni? go i bardzo si? z nim liczy? sam major "?upaszka". Charakteryzowa? go poprawny stosunek do ludno?ci, bez wzgl?du na pochodzenie narodowe, stanowe, czy religijne. Dba?o?? o ludno?? (przejawiaj?ca si? m.in. w skutecznym zwalczaniu bandytyzmu i z?odziejstwa), dyscyplina panuj?ca w 6 Brygadzie, a tak?e konsekwencja w walce z kolejnymi okupantami sprawi?y, ?e jeszcze za ?ycia sta? si? w?ród ludno?ci Podlasia postaci? niezwykle popularn?, mo?na powiedzie? - legendarn?. W?ród podkomendnych by? niezwykle lubiany i szanowany. Z kolei w?adze komunistyczne przez pó? wieku budowa?y oszczercz? "czarn? legend?" "M?ota", której pok?osie zbieramy do dzisiaj. Kpt. W. ?ukasiuk "M?ot" zgin?? 27 VI 1949 r. na kolonii wsi Czaje Wólka, jak mo?na s?dzi? w wyniku nieporozumienia, z r?ki swego podkomendnego Czes?awa Dybowskiego "Rejtana" (zw?oki zosta?y wykopane 13 VIII 1949 r. przez funkcjonariuszy UBP - miejsce pochówku do dzi? jest nieznane).