W?adys?aw ?UKASIUK ps. "M?ot", "M?ot II", dow骴ca dru?yny z 8 kompanii IX O?rodka Sarnaki - G髍ki Obwodu AK Siedlce, z-ca dow骴cy od-dzia?u partyzanckiego AK-AKO Bielsk Podlaski ppor. T. ?mia?owskiego "Szumne-go", z-ca a nast?pnie dow骴ca 6 Wile?skiej Brygady AK, Ppor./kpt. AK.

Urodzi? si? 16 II 1906 r. we wsi Tokary pow. Siedlce w rodzinie ch?opskiej, jako najstarszy z czworga dzieci Marcina i Marianny (z domu Swentkowskiej). Po uko?czeniu szko?y podstawowej w Tokarach kszta?ci? si? w gimnazjum im. J. Kraszewskiego w Drohiczynie, a po kr髏kiej przerwie w 1923 r. spowodowanej trudn? sytuacj? rodzinn?, ponownie podj?? nauk? w prywatnym gimnazjum w Soko?owie Podlaskim (uko?czy? 6 klas gimnazjum). Po zako?czeniu edukacji pracowa? jako pisarz - buchalter - w tartaku w Korczewie pow. Siedlce. Oko?o 1927 r. zosta? prezesem Ochotniczej Stra?y Po?arnej w swej rodzinnej wsi. W 1929 r. ?ukasiuk zosta? powo?any do wojska. S?u?b? odbywa? w 3 pu?ku strzelc體 konnych w Wo?kowysku. Wykszta?cenie, dobra kondycja fizyczna i predyspozycje psychiczne stwarza?y mu mo?liwo?? podoficerskiej kariery wojskowej. Niestety, podczas uje?d?ania konia na placu koszarowym uleg? wypadkowi, doznaj?c powa?nych obra?e? g?owy i z?amania w kolanie lewej nogi. Po powrocie do zdrowia wyszed? z wojska w 1933 r. w stopniu plutonowego. Nast?pstwem wypadku by?o jednak trwa?e kalectwo - lewa noga na zawsze pozosta?a sztywna. Wiktor ?ukasiuk po zawarciu zwi?zku ma??e?skiego z Jadwig? Oksiut體n? osiedli? si? w M??eninie nad Bugiem (gm. Sarnaki pow. Siedlce), sk?d pochodzi?a jego ?ona. Mia? z ni? troje dzieci: syn體 Zygmunta i Andrzeja (urodzonych w 1937 i 1939 r.) oraz c髍k? Mart? (urodzon? w 1942 r.). Do wybuchu wojny pe?ni? funkcj? zast?pcy w骿ta gminy Sarnaki. Utrzymywa? si? z prowadzenia wiejskiego sklepiku. Prawdopodbnie w okresie tym pracowa? dla polskiego wywiadu, rozpracowuj?c lewicuj?cych wolnomularzy, odbywaj?cych spotkania we dworze w M??eninie. Rozpracowywa? m.in. Wand? Wasilewsk? b?d?c? cz?stym go?ciem w m??eni?skim dworze, komunistk?, kt髍a z?owrogo zapisa?a si? w historii Polski.

W wojnie obronnej 1939 r. ?ukasiuk nie bra? udzia?u, gdy? ze wzgl?du na swe kalectwo by? zwolniony ze s?u?by wojskowej. Natomiast od pierwszych miesi?cy okupacji uczestniczy? w konspiracyjnej pracy niepodleg?o?ciowej. Ju? 4 II 1940 r. zosta? zaprzysi??ony jako ?o?nierz ZWZ (nast?pnie AK), przyjmuj?c pseudonim "M?ot". Dowodzi? dru?yn? konspiracyjn? z M??eninia, wchodz?c? w sk?ad 8 kompanii utworzonej na terenie IX O?rodka Sarnaki - G髍ki Obwodu AK Siedlce. Najpowa?niejszym przedsi?wzi?ciem organizacyjnym w kt髍ym uczestniczy?a dru?yna "M?ota", by?a "akcja V" polegaj?ca na zbieraniu element體 niemieckich rakiet V-1 i V-2. Bra? te? udzia? w realizacji Akcji "Burza". Po wej?ciu Armii Czerwonej, b?d?c zagro?ony aresztowaniem przez NKWD 4 X 1944 r. "M?ot" ponownie rozpocz?? dzia?ano?? partyzanck?.

Zim? 1944/45 r. plut. "M?ot" nawi?za? pierwszy kontakt organizacyjny z Obwodem Bielsk Podlaski, nale??cym do Bia?ostockiego Okr?gu AK. 18 III 1945 r. patrol "M?ota" wsp髄nie z oddzia?em T. Chomko "Gerwazego" rozbi? grup? operacyjn? NKWD na drodze M??enin - Figa?y, zadaj?c jej wysokie straty i odbijaj?c kilkunastu aresztowanych. Wkr髏ce potem grupa "M?ota" wesz?a w sk?ad oddzia?u partyzanckiego AK-AKO Bielsk Podlaski dowodzonego przez ppor. T. ?mia?owskiego "Szumnego", gdzie "M?ot" obj?? funkcj? dow骴cy pierwszego plutonu, a prawdopodobnie tak?e zast?pcy komendanta. Jego pluton wyr?nia? si? bojowo?ci? na tle innych pododdzia?體 tej jednostki. W szeregach tej jednostki "M?ot" i jego ?o?nierze uczestniczyli w wielu udanych akcjach bojowych, m.in. w walce z grup? operacyjn? NKWD, KBW i MO w rejonie Ostro?an. Najs?ynniejsz? akcj? oddzia?u ppor. "Szumnego", w kt髍ej pluton "M?ota" odegra? g?體na rol?, by?o uderzenie na kompani? 11 pu?ku KBW (w sile ponad 130 ?o?nierzy) kwateruj?c? w Siemiatyczach.

Podczas s?u?by w oddziale ppor. "Szumnego" plut. "M?ot" z?o?y? egzamin Kursu Szko?y Podchor??ych Rezerwy Piechoty (SPRP), zorganizowanego dla kadry dow骴czej Obwodu AK-AKO Bielsk Podlaski. W dwa miesi?ce p??niej, w sierpniu 1945 r. pchor. "M?ot" zosta? awansowany do stopnia podporucznika czasu wojny. Opinia na jego wniosku awansowym by?a sformu?owana nast?puj?co: "W czasie akcji "Burza" odznaczy? si? odwag? i inicjatyw?. Nast?pnie by? dow骴c? plutonu partyzanckiego, dokona? szeregu pomy?lnych akcji, zlikwidowa? wielu szpicl體, by? wzorem odwagi w walce". Kolejne awanse: por. (X 1946 r.), kpt. (11 XI 1947 r.). Zosta? te? odznaczony Krzy?em Walecznych.

Po ?mierci ppor. "Szumnego" 26 VII 1945 r. w walce z grup? operacyjn? KBW dowodzony przeze? oddzia? zosta? rozformowany. Jednak "M?ot" do??czy? wraz ze swoim plutonem do 5 Brygady Wile?skiej. W sierpniu 1945 r. walczy? wraz ze szwadronem por. "Zygmunta" pod Sikorami, Zalesiem i w Miodusach Pokrzywnych. Po demobilizacji 5 Brygady pozosta? wraz z ppor. Lucjanem Minkiewiczem "Wiktorem" w polu, na czele oddzia?u kadrowego. Na zlecenie Obwodu WiN Bielsk Podlaski wykona? jesieni? 1945 r. szereg udanych akcji bojowych. Od lutego 1946 roku oddzia? dowodzony przez "Wiktora" i "M?ota" przeszed? ponownie pod rozkazy mjr "?upaszki" i otrzyma? nazw? 6 Brygady Wile?skiej.

W 6 Brygadzie Wile?skiej "M?ot" pocz?tkowo pe?ni? funkcj? zast?pcy dow骴cy, za? od 18 X 1946 r. mianowany zosta? przez mjr. "?upaszk?" jej dow骴c?. Przez dalsze 3 lata dowodzi? ni?, potrafi?c utrzyma? si? w terenie nawet w najtrudniejszych okresach. By? cz?owiekiem solidnym, odpowiedzialnym, maj?cym przy tym ?wietny instynkt partyzancki. Wyr?nia?a go mocno zarysowana osobowo?? i bardzo silny charakter. Odbiciem jego rzetelno?ci w sprawach codziennych jest drobiazgowo prowadzona ksi?gowo?? 6 Brygady Wile?skiej (nie by?o mowy o lekkomy?lnym szafowaniu ci??ko zdobywanymi ?rodkami finansowymi). Osobi?cie by? bardzo odwa?ny. Pomimo kalectwa - mia? sztywn? lew? nog? - zawsze maszerowa? z oddzia?em. Z pozornie niewyr?niaj?cego si? niczym szczeg髄nym terenowego dow骴cy niskiego szczebla, w ci?gu kilku lat "wyr髎?" na najwybitniejszego partyzanta Podlasia. Jego autorytetowi ulegali najlepsi partyzanci i konspiratorzy Podlasia, zdecydowani na kontynuowanie zbrojnej walki o niepodleg?o?? po amnestii lutowej 1947 r. - por./kpt. "Huzar", por. "Brzask", plut. "Sokolik", plut. "Ryg" i inni. Ceni? go i bardzo si? z nim liczy? sam major "?upaszka". Charakteryzowa? go poprawny stosunek do ludno?ci, bez wzgl?du na pochodzenie narodowe, stanowe, czy religijne. Dba?o?? o ludno?? (przejawiaj?ca si? m.in. w skutecznym zwalczaniu bandytyzmu i z?odziejstwa), dyscyplina panuj?ca w 6 Brygadzie, a tak?e konsekwencja w walce z kolejnymi okupantami sprawi?y, ?e jeszcze za ?ycia sta? si? w?r骴 ludno?ci Podlasia postaci? niezwykle popularn?, mo?na powiedzie? - legendarn?. W?r骴 podkomendnych by? niezwykle lubiany i szanowany. Z kolei w?adze komunistyczne przez p? wieku budowa?y oszczercz? "czarn? legend?" "M?ota", kt髍ej pok?osie zbieramy do dzisiaj. Kpt. W. ?ukasiuk "M?ot" zgin?? 27 VI 1949 r. na kolonii wsi Czaje W髄ka, jak mo?na s?dzi? w wyniku nieporozumienia, z r?ki swego podkomendnego Czes?awa Dybowskiego "Rejtana" (zw?oki zosta?y wykopane 13 VIII 1949 r. przez funkcjonariuszy UBP - miejsce poch體ku do dzi? jest nieznane).